Obchodní podmínky

fyzická osoba: Mgr. Iva Sladkovská, IČ: 04997433, sídlo: Džbánka 558, 251 68 Sulice, dále jen prodávající (ten kdo prodává zboží a služby) na provozovně Salon Sladkovská, Sarajevská 1017/4, 120 00 Praha 2

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (ten kdo nakupuje zboží nebo služby na provozovně)

Prodávající poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu kosmetického ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (online přes rezervační systém na webových stránkách prodávajícího salonsladkovska.cz , osobně, telefonicky, e-mailem, SMS popř. prostřednictvím komunikační aplikace WhatsApp) projevuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Objednávka služeb

Rezervace služeb
Termín a čas konkrétní služby je potřeba dohodnout a rezervovat si předem ( přes online rezervační systém, umístěný pod tlačítkem “ OBJEDNAT SE “ na webových stránkách prodávajícího www.salonsladkovska.cz , popř. osobně, telefonicky či emailem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou. Při objednání je od kupujícího vyžadováno jméno, příjmení, telefonní číslo a emailová adresa. Bez poskytnutí těchto údajů není rezervace služeb možná. Kupující obdrží bezprostředně po rezervaci potvrzení o úspěšné rezervaci svého termínu. Kupující dále obdrží 72 hodin před začátkem plánovaného termínu rezervované služby připomínací email, který je mu zaslán na jeho emailovou adresu.
Zrušení rezervace služeb, storno poplatek a odečitatelná záloha
Pokud se kupující nemůže v dohodnutém termínu na službu dostavit, informuje o tom prodávajícího emailem, telefonicky, sms, popř. prostřednictvím komunikační aplikace WhatsApp bezodkladně, nejpozději však 72hodin před zahájením služby a tímto způsobem zruší svou rezervaci služeb bezplatně. V případě, že se kupující na objednanou službu nedostaví nebo požádá kupujícího o zrušení její rezervace méně než 72hodin před zahájením služby, je prodávající oprávněn požadovat storno poplatek ve výši 500Kč, který je použit na částečnou úhradu nákladů spojených se zrušenou rezervací služeb. Výzva k úhradě storno poplatku je zaslána kupujícímu na jeho emailovou adresu. Storno poplatek je splatný na účet prodávajícího č. 2801187644/2010 vedený u FIO banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) nejpozději do 7 pracovních dnů.

Pokud se kupující rezervuje do provozovny na svou první službu tj. jedná se o nového kupujícího, prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si odečitatelnou zálohu ve výši 500Kč předem, splatnou na účet prodávajícího nejpozději 72 hodin před zahájením služby. Výzva k úhradě odečitatelné zálohy je zaslána na emailovou adresu nového kupujícího. V případě neuhrazení odečitatelné zálohy nejpozději do 72 hodin před zahájením první služby je prodávající oprávněn rezervaci služby zrušit. Informace o zrušení rezervace je novému kupujícímu zaslána na jeho emailovou adresu. Novému kupujícímu, který svou rezervaci zrušil méně než 72 hodin předem nebo se na službu nedostavil je storno poplatek ve výši 500Kč stržen z uhrazené odečitatelné zálohy ve výši 500Kč a považuje se tímto za uhrazený.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit rezervaci služeb nebo neobjednat již na službu kupujícího, který se v minulosti na službu nedostavil bez předchozího zrušení své rezervace nebo požádal o zrušení své rezervace méně než 72 hodin předem a v případě vyžádání storno poplatku ve výši 500Kč tento neuhradil nejpozději do 7 pracovních dnů od výzvy k zaplacení anebo v případě nového kupujícího neuhradil odečitatelnou zálohu nejpozději do 72 hodin před zahájením první služby.

Pozdní příchod na službu

Dostaví-li se kupující na objednanou službu se zpožděním, bude jeho ošetření zkráceno tak, aby byl dodržen čas konce ošetření dle platné rezervace. Kupující uhradí cenu za celou proceduru dle ceníku podle objednávky.

Ceník

Ceník služeb a ceny produktů jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího salonsladkovska.cz a dále jsou v tištěné podobě vystaveny v provozovně. Prodávající si vyhrazuje právo ceník služeb či ceny produktů kdykoliv změnit bez udání důvodu a předchozího upozornění. Způsob platby je možný v hotovosti nebo platební kartou. Doklad o zaplacení je vydáván na vyžádání.

Osobní věci a cennosti

Osobní věci si kupující nechává při čerpání služby v místnosti, kde probíhá kosmetické ošetření.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je řešena v separátním dokumentu. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou, nejdéle však po dobu 2 let od poslední poskytnuté služby kupujícímu.

Pokud si kupující nepřeje, aby prodávající nadále uchovával svěřené osobní údaje, je možno požádat o výmaz osobních údajů na e–mail: iva.sladkovska@email.cz . Údaje jsou vymazány až po potvrzení přijetí žádosti kupujícímu.

Před poskytnutím první služby je při vstupní konzultaci kupující požádán o poskytnutí pravdivých informací o kontraindikacích, alergiích, změnách zdravotního stavu a jiných skutečnostech, které mohou nebo by mohly souviset se stavem jeho pleti a možných kontraindikacích ošetření pleti v salonu nebo doporučením domácích produktů péče o pleť. Prodávající prohlašuje, že tyto citlivé informace osobního charakteru, potřebné pro výkon služby, neposkytne nikomu dalšímu a chrání je dle platné legislativy. V případě, kdy kupující odmítne prodávajícímu sdělit požadované informace, nebo odmítne podepsat informovaný souhlas, vyhrazuje si prodávající právo službu kupujícímu odmítnout. V případě, že kupující nevyužije služeb salonu po dobu delší než 2 roky od poslední uskutečněné služby, prodávající je oprávněn skartovat veškeré informace osobního charakteru o kupujícím, které o sobě kupující uvedl při vstupní konzultaci. Při objednání na službu v době delší než 2 roky od poslední služby je považován za nového kupujícího.

Doprovod

Kupující se na ošetření dostavuje bez doprovodu.

Odmítnutí služby

Prodávající je oprávněn odmítnout poskytnutí služby nebo prodej produktů pokud se do provozovny dostaví kupující pod vlivem návykových látek, v podnapilém stavu, v hygienicky nevyhovujícím stavu popřípadě se zdravotnímu problémy neumožňujícími poskytnutí služby.

Reklamace služeb

Reklamaci podává kupující nejpozději před uhrazením služby. Ve výjimečných případech později, ale vždy se musí dostavit po předchozí domluvě na provozovnu Salon Sladkovská, Sarajevská 1017/4, 120 00 Praha 2. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele. V případě neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn vymáhat náklady spojené s reklamací na kupujícím. Reklamační protokol je k dispozici na provozovně.

Dárkové poukazy

> Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.
> Dárkový poukaz může být využit na služby Salonu Sladkovská i nákup produktů.
> Dárkový poukaz je možné čerpat pouze ve lhůtě jeho platnosti, poté klient ztrácí nárok na jeho využití.
> Klient musí dárkový poukaz předložit ještě před vykonanou službou, aby mohl poskytovatel ověřit jeho platnost a hodnotu. Pokud tak klient neučiní, poukaz nemusí být akceptován.
> Dostaví-li se klient na objednanou službu s dárkovým poukazem po jeho platnosti, poskytovatel si vyhrazuje právo klienta odmítnout. Službu může provozovatel poskytnout v případě, že za ní klient zaplatí cenu dle ceníku.
> Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální hodnotu, poskytovatel tuto hodnotu odečte od ceny poskytované služby. Případný rozdíl doplatí klient poskytovateli ihned na místě. Případný zůstatek je možné využít při další návštěvě v rámci platnosti poukazu.

Prodej a reklamace produktů zakoupených provozovně

Zaplacením produktu klient souhlasí s obchodními podmínkami a cenou produktu. Dále tímto potvrzuje že převzaté zboží bylo bez zjevných vad. Produkty zakoupené v provozovně lze reklamovat v zákonné době a zákonným způsobem. Zakoupené produkty péče o pleť není možné vrátit. Po otevření ochranného obalu nebo použití produktu již není možné akceptovat produkt pro výměnu za jiné zboží. Prodávající nenese zodpovědnost za případné alergické reakce klienta nebo jiných osob po použití zakoupeného produktu.

Mimosoudní řešení sporů

Pokud mezi prodávajícím a kupujícím dojde ke sporu, má kupující právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz

V Praze dne 30. 4. 2023