Obchodní podmínky

fyzická osoba: Mgr. Iva Sladkovská, IČ: 04997433, sídlo: Džbánka 558, 251 68 Sulice, dále jen prodávající (ten kdo prodává zboží a služby) na provozovně Salon Sladkovská, Sarajevská 1017/4, 120 00 Praha 2

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (ten kdo nakupuje zboží nebo služby na provozovně)

Prodávající poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu kosmetického ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (online přes rezervační systém na webových stránkách prodávajícího www.salonsladkovska.cz , osobně, telefonicky, e-mailem, SMS popř. prostřednictvím komunikační aplikace WhatsApp) projevuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Objednávka služeb

Rezervace služeb

Termín a čas konkrétní služby je potřeba dohodnout a rezervovat si předem ( přes online rezervační systém, umístěný pod tlačítkem " OBJEDNAT SE " na webových stránkách prodávajícího www.salonsladkovska.cz , popř. osobně, telefonicky či emailem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou. Při objednání je od kupujícího vyžadováno jméno, příjmení, telefonní číslo a emailová adresa. Bez poskytnutí těchto údajů není rezervace služeb možná. Kupující obdrží bezprostředně po rezervaci potvrzení o úspěšné rezervaci svého termínu. Kupující dále obdrží 4 dny před začátkem plánovaného termínu rezervované služby připomínací email, který je mu zaslán na jeho emailovou adresu. 

Zrušení rezervace služeb, storno poplatek a odečitatelná záloha

Pokud se kupující nemůže v dohodnutém termínu na službu dostavit, zruší si rezervaci této služby sám v on-line rezervačním systému nebo o tom informuje prodávajícího emailem, telefonicky, sms, popř. prostřednictvím komunikační aplikace WhatsApp, nejpozději však 72hodin před zahájením služby atímto způsobem zruší svou rezervaci služeb bezplatně. V případě, že se kupující na objednanou službu nedostaví nebo požádá kupujícího o zrušení její rezervace méně než 72hodin před zahájením služby, je prodávající oprávněn požadovat storno poplatek ve výši 500Kč, který je použit na částečnou úhradu nákladů spojených se zrušenou rezervací služeb. Výzva k úhradě storno poplatku je zaslána kupujícímu na jeho emailovou adresu. Storno poplatek je splatný na účet prodávajícího č. 2801187644/2010 vedený u FIO banky, a.s. (dále jen "účet prodávajícího") nejpozději do 7 pracovních dnů.

Pokud se kupující rezervuje do provozovny na svou první službu tj. jedná se o nového kupujícího, prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si odečitatelnou zálohu ve výši 500Kč předem, splatnou na účet prodávajícího nejpozději 72 hodin před zahájením služby. Výzva k úhradě odečitatelné zálohy je zaslána na emailovou adresu nového kupujícího. V případě neuhrazení odečitatelné zálohy nejpozději do 72 hodin před zahájením první služby je prodávající oprávněn rezervaci služby zrušit. Informace o zrušení rezervace je novému kupujícímu zaslána na jeho emailovou adresu. Novému kupujícímu, který svou rezervaci zrušil méně než 72 hodin předem nebo se na službu nedostavil je storno poplatek ve výši 500Kč stržen z uhrazené odečitatelné zálohy ve výši 500Kč a považuje se tímto za uhrazený.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit rezervaci služeb nebo neobjednat již na službu kupujícího, který se v minulosti na službu nedostavil bez předchozího zrušení své rezervace nebo požádal o zrušení své rezervace méně než 72 hodin předem a v případě vyžádání storno poplatku ve výši 500Kč tento neuhradil nejpozději do 7 pracovních dnů od výzvy k zaplacení anebo v případě nového kupujícího neuhradil odečitatelnou zálohu nejpozději do 72 hodin před zahájením první služby.


Pozdní příchod na službu

Dostaví-li se kupující na objednanou službu se zpožděním, bude jeho ošetření zkráceno tak, aby byl dodržen čas konce ošetření dle platné rezervace. Kupující uhradí cenu za celou proceduru dle ceníku podle objednávky.

Ceník

Ceník služeb a ceny produktů jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího www.salonsladkovska.cz a dále jsou v tištěné podobě vystaveny v provozovně. Prodávající si vyhrazuje právo ceník služeb či ceny produktů kdykoliv změnit bez udání důvodu a předchozího upozornění. Způsob platby je možný v hotovosti nebo platební kartou. Doklad o zaplacení je vydáván na vyžádání.

Osobní věci a cennosti

Osobní věci si kupující nechává při čerpání služby v místnosti, kde probíhá kosmetické ošetření.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je řešena v separátním dokumentu. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou, nejdéle však po dobu 2 let od poslední poskytnuté služby kupujícímu.

Pokud si kupující nepřeje, aby prodávající nadále uchovával svěřené osobní údaje, je možno požádat o výmaz osobních údajů na email: iva.sladkovska@email.cz  . Údaje jsou vymazány až po potvrzení přijetí žádosti kupujícímu.

Před poskytnutím první služby je při vstupní konzultaci kupující požádán o poskytnutí pravdivých informací o kontraindikacích, alergiích, změnách zdravotního stavu a jiných skutečnostech, které mohou nebo by mohly souviset se stavem jeho pleti a možných kontraindikacích ošetření pleti v salonu nebo doporučením domácích produktů péče o pleť. Prodávající prohlašuje, že tyto citlivé informace osobního charakteru, potřebné pro výkon služby, neposkytne nikomu dalšímu a chrání je dle platné legislativy. V případě, kdy kupující odmítne prodávajícímu sdělit požadované informace, nebo odmítne podepsat informovaný souhlas, vyhrazuje si prodávající právo službu kupujícímu odmítnout. V případě, že kupující nevyužije služeb salonu po dobu delší než 2 roky od poslední uskutečněné služby, prodávající je oprávněn skartovat veškeré informace osobního charakteru o kupujícím, které o sobě kupující uvedl při vstupní konzultaci. Při objednání na službu v době delší než 2 roky od poslední služby je považován za nového kupujícího.

Doprovod

Kupující se na ošetření dostavuje bez doprovodu.

​Odmítnutí služby

Prodávající je oprávněn odmítnout poskytnutí služby nebo prodej produktů pokud se do provozovny dostaví kupující pod vlivem návykových látek, v podnapilém stavu, v hygienicky nevyhovujícím stavu popřípadě se zdravotnímu problémy neumožňujícími poskytnutí služby.

Reklamace služeb

Reklamaci podává kupující nejpozději před uhrazením služby. Ve výjimečných případech později, ale vždy se musí dostavit po předchozí domluvě na provozovnu Salon Sladkovská, Sarajevská 1017/4, 120 00 Praha 2. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele. V případě neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn vymáhat náklady spojené s reklamací na kupujícím. Reklamační protokol je k dispozici na provozovně.

Dárkové poukazy

  • Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.
  • Dárkový poukaz může být využit na služby Salonu Sladkovská i nákup produktů.
  • Dárkový poukaz je možné čerpat pouze ve lhůtě jeho platnosti, poté klient ztrácí nárok na jeho využití.
  • Klient musí dárkový poukaz předložit ještě před vykonanou službou, aby mohl poskytovatel ověřit jeho platnost a hodnotu. Pokud tak klient neučiní, poukaz nemusí být akceptován.
  • Dostaví-li se klient na objednanou službu s dárkovým poukazem po jeho platnosti, poskytovatel si vyhrazuje právo klienta odmítnout. Službu může provozovatel poskytnout v případě, že za ní klient zaplatí cenu dle ceníku.
  • Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální hodnotu, poskytovatel tuto hodnotu odečte od ceny poskytované služby. Případný rozdíl doplatí klient poskytovateli ihned na místě. Případný zůstatek je možné využít při další návštěvě v rámci platnosti poukazu.

Prodej a reklamace produktů zakoupených provozovně

Zaplacením produktu klient souhlasí s obchodními podmínkami a cenou produktu. Dále tímto potvrzuje že převzaté zboží bylo bez zjevných vad. Produkty zakoupené v provozovně lze reklamovat v zákonné době a zákonným způsobem. Zakoupené produkty péče o pleť není možné vrátit. Po otevření ochranného obalu nebo použití produktu již není možné akceptovat produkt pro výměnu za jiné zboží. Prodávající nenese zodpovědnost za případné alergické reakce klienta nebo jiných osob po použití zakoupeného produktu.

Mimosoudní řešení sporů

Pokud mezi prodávajícím a kupujícím dojde ke sporu, má kupující právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz

V Praze dne 30.4.2023


Obchodní podmínky E-shop

fyzická osoba Mgr.Iva Sladkovská, se sídlem Džbánka 558, 25168 Sulice, identifikační číslo: 04997433 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.salonsladkovska.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti Mgr.Iva Sladkovská, se sídlem Džbánka 558, 25168 Sulice , identifikační číslo: 04997433 ,(dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.salonsladkovska.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než [časové období] nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2801187644/2010 vedený u společnosti FIO (dále jen "účet prodávajícího)

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či elektronické pošty prodávajícího iva.sladkovska@email.cz

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy iva.sladkovska@email.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. 9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Džbánka 558, 25168 Sulice, adresa elektronické pošty iva.sladkovska@email.cz , telefon 736 188 278.

V Praze dne 30.3.2022